งานราชการ: สำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก (ปรมน.ทบ.)