สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 11 ตำแหน่ง 34 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 11 ตำแหน่ง จำนวน 34 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ :กลุ่มงานบริการ

 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • ผู้พิการ 1 อัตรา
  • บุคคลธรรมดา 2 อัตรา
   • วุฒิ ปวส. สาขาบัญชี ,เลขานุการ ,การเงินการธนาคาร ,การตลาด ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ,การจัดการทั่วไป ,บริหารธุรกิจ
   • *ผู้พิการ เป็นผู้พิการตามประกาศของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
  • วุฒิ ปวส. ทุกสาขา

ตำแหน่งที่เปิดรับ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 • นักทรัพยากรบุคคล
  • ผู้พิการ 1 อัตรา
  • บุคคลธรรมดา 2 อัตรา
   • วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
   • *ผู้พิการ เป็นผู้พิการตามประกาศของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 11 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
 • นิติกร 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี สาขานิติศาสตร์
 • นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ,วิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต ,เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการทางคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ,การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ,วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ทางคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ ,การจัดการเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/สารสนเทศธุรกิจ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ,ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ,เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ,อนามัยสิ่งแวดล้อม ,เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ,ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,วิทยาศาสตร์กายภาพ/ภูมิศาสตร์/ภูมิสารสนเทศ/ชีวภาพ
 • นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาภูมิศาสตร์ ,ภูมิสารสนเทศ
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ศาสตรา
  • วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการจำนวน 2 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานราชการ

อัตราเงินเดือน

 • วุฒิ ปวส. – 13,800 บาท
 • วุฒิ ป.ตรี – 18,000 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์