สำนักงาน กศน. รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 318 อัตรา


สำนักงาน กศน. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 318 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครูผู้ช่วย
  • จำนวน – 318 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู

จำนวน

 • หน่วยที่ 1 พื้นที่ทั่วไป – 224 อัตรา
  • กลุ่มวิชาภาษาไทย 11 อัตรา
  • กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 32 อัตรา
  • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 22 อัตรา
  • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 20 อัตรา
  • กลุ่มวิชาการประกอบอาชีพ 24 อัตรา
  • กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 11 อัตรา
  • กลุ่มวิชาศิลปศึกษา 3 อัตรา
  • กลุ่มวิชาการพัฒนาสังคม 27 อัตรา
  • กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 32 อัตรา
  • กลุ่มวิชาการบริหารและจัดการเรียนรู้ 33 อัตรา
  • กลุ่มวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 9 อัตรา
 • หน่วยที่ 2 พื้นที่ภาคใต้จำนวน – 81 อัตรา
  • กลุ่มวิชาภาษาไทย 5 อัตรา
  • กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 7 อัตรา
  • ครูวิชาคณิตศาสตร์ 8 อัตรา
  • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 10 อัตรา
  • กลุ่มวิชาการประกอบอาชีพ 7 อัตรา
  • กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 3 อัตรา
  • กลุ่มวิชาศิลปศึกษา 2 อัตรา
  • กลุ่มวิชาการพัฒนาสังคม 12 อัตรา
  • กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 10 อัตรา
  • กลุ่มวิชาการบริหารและจัดการเรียนรู้ 15 อัตรา
  • กลุ่มวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2 อัตรา
 • หน่วยที่ 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา – 9 อัตรา
  • ฟิสิกส์ 4 อัตรา
  • เคมี 2 อัตรา
  • ชีววิทยา 1 อัตรา
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 อัตรา
 • หน่วยที่ 4 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพจำนวน – 4 อัตรา
  • กลุ่มวิชาการประกอบอาชีพ 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 15,050 บาท
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) 15,800 บาท
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 15,800 บาท
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (หลักสูตร 6 ปี) 17,690 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
 • ทดสอบมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (ภาค ข.)
 • ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการประเมินปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ภาค ค.)

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์สำนักงานกศน. ตลอด 24 ชั่วโมง

กำหนดการรับสมัคร

 • 17-30 กรกฎาคม 2563

เว็บไซต์