สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เปิดรับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 ตำแหน่ง จำนวน 13 อัตรา

นักวิชาการสาธารณสุข

 • จำนวน : 2 อัตรา
 • วุฒิ : ป.ตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ,พยาบาลศาสตร์ ,วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ,ศึกษาศาสตร์ทางพลศึกษาหรือสุขศึกษา ,เศรษฐศาสตร์ ,เวชศาสตร์การกีฬา ,วิทยาศาสตร์ชีวภาพ/กายภาพ/ประยุกต์/การแพทย์/การกีฬา/สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด ,แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์

นักวิชาการพัสดุ

 • จำนวน : 2 อัตรา
 • วุฒิ : ป.ตรี สาขาบัญชี ,บริหารธุรกิจ ,เศรษฐศาสตร์ ,นิติศาสตร์ ,ไฟฟ้า ,อิเล็กทรอนิกส์ ,ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ,โยธา ,ก่อสร้าง

นักกายภาพบำบัด

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • วุฒิ : ป.ตรี สาขากายภาพบําบัด
 • มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะหรือวิชาชีพ สาขากายภาพบำบัด

เจ้าพนักงานธุรการ

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • วุฒิ : ปวส. ทุกสาขา

พนักงานประจำห้องยา

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • วุฒิ : ม.ต้น-ม.ปลาย ทุกสาขา

พนักงานประจำห้องทดลอง

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • วุฒิ : ม.ต้น-ม.ปลาย ทุกสาขา

พนักงานบริการ

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • วุฒิ : ม.ต้น-ม.ปลาย ทุกสาขา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 • จำนวน : 4 อัตรา
 • วุฒิ : ม.ต้น-ม.ปลาย ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

เงินเดือนขึ้นอยู่กับตำแหน่ง : 7,540 – 15,960 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 – 24 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์