กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สังกัดสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 อัตรา


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สังกัดสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 10,840-11,930/11,500-12,650 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ จังหวัดปทุมธานี
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. หรือปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ ช่างกลการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
   • และ. สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปวท. ปวส. อนุปริญญา หรือสูงกว่า

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 10 – 31 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์