สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 16 ตำแหน่ง 18 อัตรา


สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 16 ตำแหน่ง 18 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานโครงการ (Call Center)
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ์
  • อัตราค่าจ้าง : 15,000-17,600 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังคมศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานคุ้มครองสิทธิ์)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ์
  • อัตราค่าจ้าง : 18,000-32,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานกฎหมายเขต) 13
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 13 กรุงเทพมหานคร
  • อัตราค่าจ้าง : 18,000-32,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • หัวหน้างาน (งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่) เขต 4
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 สระบุรี
  • อัตราค่าจ้าง : 25,000-40,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังคมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สายสุขภาพ พัฒนาสังคม วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ) เขต 8
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี
  • อัตราค่าจ้าง : 18,000-32,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงินการคลัง วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข หรือสุขภาพ หรืองานที่ปฏิบัติ
 • เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล) เขต 12
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติการที่ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา
  • อัตราค่าจ้าง : 18,000-32,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินการคลัง เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์การประกัน สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารจัดการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานระบบสนับสนุนด้านสารสนเทศ) เขต 13
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 13 กรุงเทพมหานคร
  • อัตราค่าจ้าง : 18,000-32,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
 • เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานตรวจสอบการจ่ายชดเชยและคุณภาพบริการ) เขต 13
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 13 กรุงเทพมหานคร
  • อัตราค่าจ้าง : 18,000-32,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข หรือสุขภาพ หรืองานที่ปฏิบัติ
 • หัวหน้ากลุ่มงาน (งานตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักตรวจสอบ
  • อัตราค่าจ้าง : 35,000-60,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทางด้านการเงิน การบัญชี การตรวจสอบ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
 • รอง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สทอ.
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
  • อัตราค่าจ้าง : 40,000 บาทขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหารจัดการ กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • รอง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก เขต 3
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 3 นครสวรรค์
  • อัตราค่าจ้าง : 40,000 บาท ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ การบริหารการจัดการ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ การเงินการคลัง เศรษฐศาสตร์สุขภาพ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • รอง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก เขต 4
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 สระบุรี
  • อัตราค่าจ้าง : 40,000 บาท ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ การบริหารการจัดการ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ การเงินการคลัง เศรษฐศาสตร์สุขภาพ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • รอง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก เขต 7
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7 ขอนแก่น
  • อัตราค่าจ้าง : 40,000 บาท ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์
 • รอง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก เขต 8
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี
  • อัตราค่าจ้าง : 40,000 บาท ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ การบริหารการจัดการ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ การเงินการคลัง เศรษฐศาสตร์สุขภาพ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • รอง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก เขต 10
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10 อุบลราชธานี
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ การบริหารการจัดการ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ การเงินการคลัง เศรษฐศาสตร์สุขภาพ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมาย
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : งานสนับสนุนกลุ่มภารกิจ
  • อัตราค่าจ้าง : 60,000 บาท ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารการจัดการ สาธารณสุขศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน

กำหนดการรับสมัคร

 • 10-24 กันยายน 2563

เว็บไซต์