ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 11 อัตรา


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 11 อัตรา ครั้งที่ 2/2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการศึกษา-ด้านห้องปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 19,500 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาอาหารและโภชนาการ
 • นักวิชาการศึกษา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 19,500 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : กองพัฒนานักศึกษา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ด้านการพยาบาล หรือสาธารณสุข
 • นักวิชาการศึกษา
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 19,500 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : กองพัฒนานักศึกษา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • สถาปนิก
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 20,540 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : กองอาคารสถานที่
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี
   • มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
   • สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Auto CAD ได้
   • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการช่วยวาดรูปเหมือนออกแบบ เช่น Sketchup 3D Max
 • นักวิเทศสัมพันธ์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 22,750 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ทางด้านรัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 • นักวิเทศสัมพันธ์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 19,500 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  • มีผลการสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 19,500 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : กองกลาง
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • นักวิชาการศึกษา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 22,750 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
 • นักวิชาการศึกษา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 19,500 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 19,500 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
   • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารงานทั่วไป ไม่น้อยกว่า 1 ปี

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
 • ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

กำหนดการรับสมัคร

 • 1-7 ตุลาคม 2563

เว็บไซต์