ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเจ้าหน้าที่ระดับ 2-3 ส่วนพัฒนาบุคลากร 1 อัตรา


ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเจ้าหน้าที่ระดับ 2-3 ส่วนพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่ระดับ 2-3 ส่วนพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบวัดระดับความรู้และทัศนคติ

คุณสมบัติ

 • อายุ 25 – 35 ปีบริบูรณ์
 • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาบุคลากรและจัดการองค์ความรู้ หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์บริษัทธนารักษ์พัฒนาทรัพย์สินจำกัด
 • หรือ สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทธนารักษ์พัฒนาทรัพย์สิน กรุงเทพฯ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์