สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 13 ตำแหน่ง 13 อัตรา


สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 13 ตำแหน่ง 13 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 6 – 20 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาล
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • และ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
   • เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • พยาบาล
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • และ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
   • เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • เภสัชกร
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา
  • วุฒิการศึกษา : เภสัชศาสตรบัณฑิต หรือสูงกว่า
   • และ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
   • เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์
   • เพศชาย หรือหญิง อายุ 22-50 ปี
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • ปฏิบัติงานที่ : งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานการคลัง
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ ทุกสาขา
   • เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  • ปฏิบัติงานที่ : งานรับเงิน ฝ่ายการเงิน สำนักการคลัง
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี
   • เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ผู้ช่วยพยาบาล
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา
  • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
   • เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • เจ้าหน้าที่พัสดุ
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานเสาวภา
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ทางพาณิชยการ ทุกสาขา หรือ ปวส.สายงานช่างทุกสาขา
   • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายผลิตเซรุ่ม สถานเสาวภา
  • วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า
   • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ สถานเสาวภา
  • วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า
   • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • พนักงานห้องปฏิบัติการ
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายผลิตเซรุ่ม สถานเสาวภา
  • วุฒิการศึกษา : ม.3 หรือเทียบเท่า
   • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • พนักงานห้องปฏิบัติการ
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถานเสาวภา
  • วุฒิการศึกษา : ม.3 หรือม.6
   • เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • นายแพทย์ / ชั่วคราว
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
  • วุฒิการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต
   • และ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
   • เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของสภากาชาดไทย ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์