สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 14 อัตรา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 14 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 14 – 20 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครูผู้สอน
  • จำนวน : 14 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่
   • โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี – วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า 1 อัตรา
   • โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ – วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
   • โรงเรียนบางสะพานวิทยา – วิชาเอกสารเกาหลี 1 อัตรา
   • โรงเรียนหัวหิน – วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 อัตรา
   • โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ – วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
   • โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม – วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
   • โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ – วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
   • โรงเรียนกระทุ่มแบน วิเศษสมุทคุณ – วิชาเอกพลศึกษา 1 อัตรา
   • โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย- วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
   • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร – วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
   • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี – วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา
   • โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต – วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
   • โรงเรียนสกลวิสุทธิ – วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
   • โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ – วิชาเอกสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 1 อัตรา
  • คุณสมบัติ
   • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 • พนักงานวิทยาศาสตร์
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่
   • โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 2 อัตรา
   • โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 อัตรา
  • คุณสมบัติ
   • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
   • มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ หรือประสบการณ์ด้านการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
   • มีความรู้ความสามารถใช้เครื่องมือในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
   • มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้
 • พนักงานพิมพ์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน 11,280 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : โรงเรียนคงคาราม
  • คุณสมบัติ
   • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
   • สามารถพิมพ์ภาษาไทยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 35 คำ หรือพิมพ์ภาษาอังกฤษได้ไม่น้อยกว่า 40 คำ
   • มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสารบรรณ และการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบความรู้ความสามารถในวิชาเอก
 • สอบความเหมาะสมกับตำแหน่งในวิชาชีพ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จังหวัดเพชรบุรี

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์