องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) รับสมัครเป็นพนักงานองค์การมหาชน 9 ตำแหน่ง 9 อัตรา


องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานองค์การมหาชน 9 ตำแหน่ง จำนวน 9 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • วันนี้ – 4 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ : เจ้าหน้าที่กลุ่มนักบริหาร

 • ผู้อำนวยการสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ทุกสาขา
   • มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรที่มีบุคลากรไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ คน
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน

ตำแหน่งที่เปิดรับ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ

 • หัวหน้างานสื่อสารภายใน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • วุฒิการศึกษาระดับ ป.โท ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์ในงานสื่องานประชาสัมพันธ์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่า ๗ ปี
   • มีประสบการณ์ในการทำงานรวมไม่ต่ำกว่า ๑๔ ปี
  • ปฏิบัติงานที่ : งานสื่อสารภายใน สำนักบริหารกลาง
 • หัวหน้างานติดตามและประเมินผล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • วุฒิการศึกษาระดับ ป.โท ทุกสาขา
   • มีประสบการณ์ในงานแผนยุทธศาสตร์ หรือ งานงบประมาณ ไม่ต่ำกว่า ๗ ปี
  • ปฏิบัติงานที่ : งานติดตามและประเมินผล สำนักบริหารยุทธศาสตร์
 • หัวหน้างานยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • วุฒิการศึกษาระดับ ป.โท ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์ในการทำงานสาขาที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า ๗ ปี
  • ปฏิบัติงานที่ : งานยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน
 • เจ้าหน้าที่บริหารยุทธศาสตร์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานที่ : งานแผนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารยุทธศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์ในงานวิเทศสัมพันธ์ ไม่ต่ำกว่า ๒ ปี
  • ปฏิบัติงานที่ : งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักบริหารยุทธศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์ในการจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยว หรือการฝึกอบรม ด้านการท่องเที่ยว/ชุมชนไม่ต่ำกว่า ๒ ปี
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์
   • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่ำกว่า ๒ ปี
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4

กระบวนการคัดเลือก

 • เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหาร
  • สอบสัมภาษณ์
 • เจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ
  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEIC ,IELTS ,TOEFL ,CU-TEP ,TU-GET

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักบริหารกลาง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในวันและเวลาราชการ
 • สมัครผ่านทางไปรษณีย์

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์