กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 23 ตำแหน่ง 107 อัตรา


กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 23 ตำแหน่ง 107 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 8 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • จำนวน : 6 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  • จำนวน : 19 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือการบัญชี
 • เจ้าหน้าที่การเกษตร
  • จำนวน : 14 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือเกษตรกรรม
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือการบัญชี
 • เจ้าพนักงานพัสดุ
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในทุกสาขาวิชา
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • นายช่างศิลป์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ การออกแบบ ศิลปหัตถกรรม หรือเทคนิคสถาปัตยกรรม
 • ช่างไม้
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 11,280
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาการก่อสร้าง
 • เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เจ้าพนักงานการเกษตร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือเกษตรกรรม
 • นายช่างเทคนิค
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาเครื่องยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้าง หรือเครื่องกล
 • นายช่างโยธา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง
 • นายช่างสำรวจ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราค่ตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง
 • ช่างสำรวจ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง
 • นักวิชาการป่าไม้
  • จำนวน : 6 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางวนศาสตร์
 • นิติกร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • จำนวน : 9 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • นักวิชาการเกษตร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
  • จำนวน : 6 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสำรวจ หรือวิทยาศาสตร์กายภาพ
 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาศาสตร์กายภาพ สาธารณสุขศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์
 • นักวิชาการสัตวบาล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสัตวบาล หรือสัตว์ศาสตร์
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 10 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรโยธา
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • สถาปนิก
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 20,540 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • สัตวแพทย์
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 23,430 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสัตวแพทย์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์