กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 11 ตำแหน่ง 55 อัตรา


กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ 11 ตำแหน่ง จำนวน 55 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 28 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ : กลุ่มบริหารทั่วไป

 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาสาธารณสุข ,จิตวิทยา ,พยาบาลศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ชีวภาพ/กายภาพ ,แพทยศาสตร์ ,ทันตแพทย์ศาสตร์ ,เทคนิคการแพทย์ ,วิทยาศาสตร์ประยุกต์/การแพทย์ ,เภสัชศาสตร์ ,เกษตรศาสตร์ ,คหกรรมศาสตร์ ,สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ,สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ศาสตร์ ,แพทย์แผนไทย ,แพทย์แผนไทยประยุกต์ ,เทคโนโลยีชีวภาพ/สิ่งแวดล้อม ,วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ,คณิตศาสตร์และสถิติ ,ศึกษาศาสตร์ ,พลศึกษา ,สุขศึกษา ,วิศวกรรมศาสตร์ ,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ,วิศวกรรมสุขาภิบาล ,เศรษฐศาสตร์ ,เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จำนวน : 15 อัตรา
  • วุฒิ : ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • จำนวน : 6 อัตรา
  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ,สารสนเทศศาสตร์ ,คณิตศาสตร์และสถิติ ,วิทยาศาสตร์กายภาพ ,วิศวกรรม
 • นักจัดการงานทั่วไป
  • จำนวน : 6 อัตรา
  • วุฒิ : ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ/กายภาพ ,เทคนิคการแพทย์ ,วิทยาศาสตร์ประยุกต์/การแพทย์ ,เทคโนโลยีชีวภาพ/สิ่งแวดล้อม ,วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ,วิศวกรรมศาสตร์ ,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ,วิศวกรรมสุขาภิบาล ,สาธารณสุขศาสตร์
 • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาโสตทัศนศึกษา ,เทคโนโลยีการศึกษา ,เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ,เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ,ครุศาสตร์เทคโนโลยี ,เวชนิทัศน์ ,นิเทศศาสตร์ ,วารสารศาสตร์ ,สื่อสารมวลชน ,นิเทศศาสตร์การพัฒนา
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาบัญชี ,บริหารธุรกิจ ,เศรษฐศาสตร์

ตำแหน่งที่เปิดรับ : กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 7 อัตรา
  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่งที่เปิดรับ : กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

 • เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 6 อัตรา
  • วุฒิ : ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาคอมพิวเตอร์ ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ,อิเล็กทรอนิกส์ ,เทคโนโลยีโทรคมนาคม ,เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • นายช่างไฟฟ้า
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิ : ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาไฟฟ้ากำลัง ,อิเล็กทรอนิกส์ ,เทคโนโลยีโทรคมนาคม ,เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • นายช่างโยธา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิ : ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาโยธา ,ก่อสร้าง

เงินเดือน

 • กลุ่มบริหารทั่วไป : 18,000 บาท
 • กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ : 19,500 บาท
 • กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป : 13,800 บาท

สังกัดหน่วยงาน

 • ติดตามได้ที่เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์