กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 17 ตำแหน่ง 83 อัตรา


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 17 ตำแหน่ง 83 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 8 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  • อัตราค่าตอบแทน : 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 • นักจิตวิทยา
  • จำนวน : 2 อัตรา
   • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง สระบุรี
   • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาจิตวิทยา หรือจิตวิทยาคลินิก
 • นักพัฒนาสังคม
  • จำนวน : 9 อัตรา
   • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พังงา
   • ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง แพร่
   • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน
   • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตหนองแค
   • ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื่นที่สูง ลำปาง
   • นิคมสร้างตนเองเทพา สงขลา
   • นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส สระแก้ว
   • นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่
   • นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน อุตรดิตถ์
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • นักสังคมสงเคราะห์
  • จำนวน : 11 อัตรา
   • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เชียงใหม่
   • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง สกลนคร
   • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ชัยนาท
   • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง อุทัยธานี
   • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ชลบุรี
   • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กรุงเทพมหานคร
   • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง บุรีรัมย์
   • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กำแพงเพชร
   • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง สระแก้ว
   • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ขอนแก่น
   • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง แม่ฮ่องสอน
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • นักจัดการงานทั่วไป
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง หนองคาย
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • นิติกร
  • จำนวน : 2 อัตรา
   • นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย หนองคาย
   • นิคมสร้างตนเองธารโต ยะลา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • นักวิเทศสัมพันธ์
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • กลุ่มประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 16 อัตรา
   • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง สมุทรสงคราม
   • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง แม่ฮ่องสอน
   • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง สมุทรสาคร
   • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง บุรีรัมย์
   • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ระนอง
   • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง นครปฐม
   • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง สมุทรปราการ
   • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ฉะเชิงเทรา
   • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง นครนายก
   • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง อำนาจเจริญ
   • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ตาก
   • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง สงขลา
   • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กรุงเทพมหานคร
   • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง หนองบัวลำภู
   • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง อุตรดิตถ์
   • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ระยอง
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี การเงิน การธนาคาร การตลาด หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
  • จำนวน : 7 อัตรา
   • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตมวกเหล็ก สระบุรี
   • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พิจิตร
   • นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล กำแพงเพชร
   • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ปัตตานี
   • นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ ปัตตานี
   • นิคมสร้างตนเอง ระยอง
   • ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง แพร่
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในทุกสาขาวิชา
 • นายช่างสำรวจ
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน พิษณุโลก
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือก่อสร้าง
 • เจ้าพนักงานพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เพชรบุรี
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในทุกสาขาวิชา
 • ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • กลุ่มพัสดุและบริหารทรัพย์สิน สำนักเลขานุการกรม
  • อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า หรือช่างกล
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  • จำนวน : 4 อัตรา
   • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เลย
   • ศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าละอู ประจวบคีรีขันธ์
   • นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง อุดรธานี
   • นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อุบลราชธานี
  • อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
   • ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง แม่ฮ่องสอน
   • ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ลำปาง
  • อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าหน้าที่รับสำรวจรังวัด
  • จำนวน : 4 อัตรา
   • นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด บุรีรัมย์
   • นิคมสร้างตนเองท้ายเมือง พังงา
   • นิคมสร้างตนเองระยอง
   • นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ สตูล
  • อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือก่อสร้าง
 • ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์
  • จำนวน : 6 อัตรา
   • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตมวกเหล็ก สระบุรี
   • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ นครศรีธรรมราช
   • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง พิษณุโลก
   • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน เชียงใหม่
   • สถานคุ้มครองคนไร้ที่ปรือใหญ่ ศรีษะเกษ
  • อัตราค่าตอบแทน : 10,430 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
 • พนักงานบริการ
  • จำนวน : 14 อัตรา
   • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ระนอง
   • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ลำพูน
   • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง บุรีรัมย์
   • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ชลบุรี
   • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง น่าน
   • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
   • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ตราด
   • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง นนทบุรี
   • นิคมสร้างตนเองควนขนุน พัทลุง
   • นิคมสร้างตนเองธารโต ยะลา
   • นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ ยะลา
   • ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง พิษณุโลก
   • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง แพร่
   • ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ลำปาง
  • อัตราค่าตอบแทน : 10,430 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,