สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 11 ตำแหน่ง 11 อัตรา


สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 11 ตำแหน่ง 11 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 8 – 22 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 (หัวหน้าฝ่าย)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบริหาร พยาบาล หรือสาธารณสุข
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : อายุ 40 ปีขึ้นไป เพศชาย-หญิง
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : อายุไม่เกิน 35 ปี เพศชาย-หญิง
 • วิศวกร 3-5
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : อายุไม่เกิน 35 ปี เพศชาย
 • เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-4
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาพาณิชยการ หรือช่างในทุกสาขาวิชา
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : อายุไม่เกิน 30 ปี เพศชาย
 • พนักงานห้องปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : อายุไม่เกิน 30 ปี เพศชาย
 • พนักงานเลี้ยงสัตว์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : อายุไม่เกิน 35 ปี เพศชาย
 • นายช่างโยธา 1-4
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาช่างโยธา หรือก่อสร้าง
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : อายุไม่เกิน 35 ปี เพศชาย
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาพาณิชยการ
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : อายุไม่เกิน 30 ปี เพศชาย-หญิง
 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว)
  • จำนวน : 1
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาการเงิน หรือการบัญชี
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : อายุไม่เกิน 35 ปี เพศชาย-หญิง
 • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3-5
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต ชีววิทยาหรือเคมี
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : อายุไม่เกิน 46 ปี เพศชาย-หญิง
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-4
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาพาณิชยการหรือบริหารธุรกิจ
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : อายุไม่เกิน 35 ปี เพศชาย-หญิง

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
  • หมวดทดสอบตามที่สภากาชาดไทยกำหนด
  • หมวดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ สภากาชาดไทย ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์