การเคหะแห่งชาติ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน 20 ตำแหน่ง 130 อัตรา


การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 20 ตำแหน่ง 130 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • วิศวกร-วิศวกรรมโยธา
  • จำนวน : 6 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • วิศวกร-วิศวกรรมไฟฟ้า
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-กำลัง/ไฟฟ้าเครื่องกล/อิเล็กทรอนิกส์
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • วิศวกร-วิศวกรรมเครื่องกล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   • ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • สถาปนิก-ปริญญาโท
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ในสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง/การวางผังเมือง/หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นฐานจบวุฒิปริญญาตรีทางด้านสถาปัตยกรรม
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • สถาปนิก- ปริญญาตรี
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • พยาบาล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลชั้น 1 หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
   • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้น 1 หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
   • มีใบรับรองประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านพยาบาลเวชปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • นักบัญชี
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทางการบัญชี
 • เศรษฐกร
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ การเงินและการคลัง การบัญชี การเงิน การเงินและการธนาคาร
 • นิติกร
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • บุคลากร-ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • พนักงานตรวจสอบภายใน
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ หรือสังคมศาสตร์
 • พนักงานพัสดุ
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ การเงินและการธนาคาร
 • พนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 26 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
   • สามารถไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานเคหะนครหลวง หรือสำนักงานเคหะจังหวัดได้
 • พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จำนวน : 16 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่สอดคล้องกับงานที่กำหนด
 • สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์
 • พนักงานบริหารงานทั่วไป
  • จำนวน : 7 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์
 • ช่างเทคนิค-สาขาวิชาก่อสร้าง/โยธา/สถาปัตยกรรม
  • จำนวน : 31 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม
 • ช่างเทคนิค-สาขาวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
  • จำนวน : 7 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 • ช่างเทคนิค-สาขาวิชาเครื่องกล
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาเครื่องกล

คุณสมบัติรวม

 • อายุ 18 ถึง 35 ปีบริบูรณ์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของการเคหะแห่งชาติ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 26-27 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์