โรงพยาบาลตํารวจ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 ตำแหน่ง 18 อัตรา


โรงพยาบาลตํารวจ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 ตำแหน่ง 18 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 18-24 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่ประมวลผลคอมพิวเตอร์
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์
   • มีประสบการณ์ทำงานด้านคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • ผู้ช่วยแพทย์ผ่าศพ
  • จำนวน – 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า
   • หรือ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางด้านพยาบาล หรือเทียบเท่า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
   • หรือ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางด้านเทคนิคการแพทย์ หรือเทียบเท่า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์
 • การแพทย์แผนจีน
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาแพทย์แผนจีน
   • ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน
   • มีประสบการณ์ทำงานทางด้านการแพทย์แผนจีนไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • นักจิตวิทยาคลินิก
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางจิตวิทยาคลินิก
   • ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก หรือได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกปฏิบัติงานจิตวิทยาคลินิก
 • การแพทย์แผนไทย
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์
   • ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย ประเภทการนวดไทย ประเภทผดุงครรภ์และเภสัชกรรมไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์
   • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • จำนวน – 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 10,430 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. หรือเทียบเท่า
   • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรการ สารบรรณ และ มีทักษะในการสื่อสารระหว่างงานหรือด้านอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • พนักงานเปล
  • จำนวน – 4 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 10,430 บาท
  • วุฒิการศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
   • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
   • มีความรู้ความสามารถความชำนาญในหน้าที่พนักงานเปล
   • เคยปฏิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าวมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
   • ผ่านการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
   • สามารถปฏิบัติงานเป็นเวรผลัดได้ และสามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการได้
   • มีหนังสือรับรองการผ่านงานในหน้าที่พนักงานเปล
   • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการช่วยชีวิตพื้นฐาน
 • ผู้ช่วยทันตแพทย์
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 11, 280 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
   • มีทักษะการพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
   • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word Excel Powerpoint
 • พนักงานกู้ชีพ
  • จำนวน – 3 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า
   • อายุ 18 ถึง 45 ปีบริบูรณ์
   • มีความรู้ความสามารถความชำนาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านกู้ชีพฉุกเฉินมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
   • ต้องผ่านหลักสูตรการอบรมเวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐาน หรือหลักสูตรอบรมวิชากิจฉุกเฉินระดับกลาง
 • ช่างโทรศัพท์
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • ช่างฝีมือ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์โรงพยาบาลตำรวจ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์