สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา


สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี หรือทางการเงิน
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • นักวิชาการเกษตร
  • จำนวน : 2 อัตรา
   • ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
   • ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางการจัดการทรัพยากรดิน ปฐพีศาสตร์ ปฐพีวิทยา พืชไร่นา พืชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์เกษตร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จังหวัดปทุมธานี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์