กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (กวม.) 1 อัตรา


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (กวม.) 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 13 – 17 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการเกษตร (กมว.)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อ้ตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช หรือเทคโนโลยีเมล็ดพันธ์ุ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์