สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 4 ตำแหน่ง 12 อัตรา


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) เปิดรับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 4 ตำแหน่ง จำนวน 12 อัตรา

รับสมัคร 11 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2563

 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน 2 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี – ป.โท สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี
  • สังกัดคณะแพทยศาสตร์

รับสมัคร 25 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2563

 • ต้องมีผลคะแนนทดสอบวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
 • นักประชาสัมพันธ์
  • จำนวน 2 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
  • สังกัด คณะบริหารธุรกิจ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • จำนวน 4 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี – ป.โท ทุกสาขา
  • สังกัด สำนักงานอธิการบดี ,คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จำนวน 2 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ,บริหารธุรกิจ ,การจัดการ ,บัญชี ,การเงิน ,รัฐศาสตร์ ,สถิติ/สถิติประยุกต์ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ ,วิศวกรรมศาสตร์
  • สังกัด สำนักงานบริหาร​ยุทธศาสตร์​

รับสมัคร 29 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2563

 • นักจิตวิทยา
  • จำนวน 2 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี – ป.โท สาขาจิตวิทยาคลินิก ,จิตวิทยาการให้คำปรึกษา ,จิตวิทยา
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิกหรือจิตวิทยาให้คำปรึกษา
  • สังกัดคณะแพทยศาสตร์

อัตราค่าตอบแทน 20,280 – 23,660 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ ณ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ทางอีเมล์

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์