สำนักงานสาธารณสุขน่าน รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 ตำแหน่ง 18 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 ตำแหน่ง 18 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการพัสดุ
  • ปฏิบัติงานที่ – โรงพยาบาลท่าวังผา 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง – 13,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
 • นายช่างเทคนิค
  • ปฏิบัติงานที่ – โรงพยาบาลสันติสุข 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง – 8,300/9,540/1,0200 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. หรือปวท. หรือปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
 • นายช่างไฟฟ้า
  • ปฏิบัติงานที่ – โรงพยาบาลเชียงกลาง 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง – 8,300/9,540/10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. หรือปวท. หรือปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • ปฏิบัติงานที่ – โรงพยาบาลสองแคว 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง – 8,300/9,540/10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. หรือปวท. หรือปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ การบัญชี
 • พนักงานการเงินและบัญชี
  • ปฏิบัติงานที่ – โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักเฮือก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อเกลือ 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง – 8,300/9,540/10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. หรือปวท. หรือปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาบัญชี
 • ผู้ช่วยทันตแพทย์
  • ปฏิบัติงานที่ – โรงพยาบาลนาหมื่น 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง – 8,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
   • หรือ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์จากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่มีความเป็นมาตรฐานทางวิชาชีพ
 • พนักงานช่วยการพยาบาล
  • ปฏิบัติงานที่ – โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีนาชื่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงผา 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง – 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย
   • มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
 • พนักงานเปล
  • ปฏิบัติงานที่ – โรงพยาบาลภูเพียง 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง – 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย
   • มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
 • พนักงานบริการ
  • ปฏิบัติงานที่ – โรงพยาบาลเวียงสา 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง – 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย
   • มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
 • พนักงานประกอบอาหาร
  • ปฏิบัติงานที่ – โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง – 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย
   • มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  • ปฏิบัติงานที่
   • โรงพยาบาลท่าวังผา 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลแม่จริม 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลนาน้อย 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคั๊ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าวังผา 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อหอย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางแก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดู่ใต้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทะนุง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง – 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย
   • มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลชุมชนที่มีตำแหน่ง และตำแหน่งในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้สมัครที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 13-17 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์