สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 9 อัตรา


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 9 อัตรา

รับสมัคร 13 – 17 กรกฎาคม 2563

 • วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
  • พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • วุฒิ : ป.ตรี สาขาช่างกลโรงงาน ,เขียนแบบเครื่องกล ,อุตสาหกรรมศิลป์เขียนแบบ ,เครื่องมือกลเทคนิคการผลิต ,วิศวกรรมการผลิต ,อุตสาหการเครื่องมือกล ,วิศวกรรมอุตสาหการการจัดการผลิต ,เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล ,อุตสาหกรรมศิลป์ช่างกลโรงงาน ,อุตสาหกรรมศิลป์การผลิต ,อุตสาหกรรมเครื่องมือกล ,เทคโนโลยีการผลิต ,เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม ,เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ,วิศวกรรมเครื่องกล ,วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต ,วิศวกรรมอุตสาหการออกแบบการผลิต ,การจัดการการผลิต ,เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล ,วิศวกรรมถ่ายวัสดุช่างกลโรงงาน
 • วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
  • พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • วุฒิ : ป.ตรี สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ,วิศวกรรมโทรคมนาคม ,อุตสาหกรรมศิลป์อิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้าสื่อสาร ,เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ,เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ,อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีโทรคมนาคม
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
  • พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • วุฒิ : ป.ตรี สาขาช่างยนต์ ,วิศวกรรมเครื่องกล ,อุตสาหกรรมศิลป์ช่างยนต์ / ,เทคโนโลยีเครื่องกล ,วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ ,เทคโนโลยียานยนต์ ,วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
 • วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
  • พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • วุฒิ : ป.ตรี สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ,วิศวกรรมโทรคมนาคม ,อุตสาหกรรมศิลป์อิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้าสื่อสาร ,เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ,เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ,อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีโทรคมนาคม
 • วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
  • พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • วุฒิ : ป.ตรี สาขาช่างยนต์ ,วิศวกรรมเครื่องกล ,อุตสาหกรรมศิลป์ช่างยนต์ / ,เทคโนโลยีเครื่องกล ,วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ ,เทคโนโลยียานยนต์ ,วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
 • วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
  • พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • วุฒิ : ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ,คอมพิวเตอร์ศึกษา ,คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ ,ระบบสารสนเทศ ,การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ,การจัดการระบบสารสนเทศ ,การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ,เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต ,เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา ,เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ,คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ,ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ,วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ,วิศวกรรมสารสนเทศ ,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
  • พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
   • สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน : 1 อัตรา
    • วุฒิ : ป.ตรี สาขาคณิตศาสตร์สถิติและการวิจัยการวัดผลและการประเมินผลการสอนคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ประยุกต์การวัดผลและประเมินผลการศึกษาสถิติสถิติประยุกต์การศึกษาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาคณิตศาสตร์
   • สาขาเครื่องกล จำนวน : 1 อัตรา
    • วุฒิ : ป.ตรี สาขาช่างยนต์ ,วิศวกรรมเครื่องกล ,อุตสาหกรรมศิลป์ช่างยนต์ / ,เทคโนโลยีเครื่องกล ,วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ ,เทคโนโลยียานยนต์ ,วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

เงินเดือน

 • 18,000 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู / ปฏิบัติการสอน / หนังสือรับรองสิทธิ

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยงานที่เปิดรับสมัคร

ช่องทางรับข่าวสาร

รับสมัคร 8 – 17 กรกฎาคม 2563

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
  • พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • วุฒิ : ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ ,การจัดการทั่วไป ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์/การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ,การจัดการสำนักงาน ,การบริหารงานบุคคล ,รัฐประศาสนศาสตร์

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์