กรมอนามัย รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 11 ตำแหน่ง 16 อัตรา


กรมอนามัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 11 ตำแหน่ง 16 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 – 24 มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายแพทย์ปฏิบัติการ
  • ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
  • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  • อัตราเงินเดือน : 18,020 – 19,830 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือเทียบเท่า
   • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรมจากแพทยสภา
 • ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
  • ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
  • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  • อัตราเงินเดือน : 18,020 – 19,830 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือเทียบเท่า
   • และ ได้รับใบประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้น 1 หรือ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา
 • เภสัชกรปฏิบัติการ
  • ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
  • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  • อัตราเงินเดือน : 15,800 – 14,380 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้น 1 หรือ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม
 • นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
  • ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
  • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ของสภาเทคนิคการแพทย์
 • พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  • ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
  • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
   • และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
 • พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  • ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี – ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
  • จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
   • และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
 • พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  • ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
  • จำนวน : 5 ตำแหน่ง
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
   • และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
 • เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
  • ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
  • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  • อัตราเงินเดือน : 10,840 – 11,930 บาท หรือ 11,500 – 12,650 บาท ตามคุณวุฒิ
  • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมปลายสายสามัญ หรือ สายวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข
 • เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
  • ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
  • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  • อัตราเงินเดือน : 10,840 – 11,930 บาท หรือ 11,500 – 12,650 บาท ตามคุณวุฒิ
  • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
 • เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
  • ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
  • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  • อัตราเงินเดือน : 10,840 – 11,930 บาท หรือ 11,500 – 12,650 บาท ตามคุณวุฒิ
  • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
 • เจ้าหน้าที่เภสัชกรรมปฏิบัติงาน
  • ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
  • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  • อัตราเงินเดือน : 10,840 – 11,930 บาท หรือ 11,500 – 12,650 บาท ตามคุณวุฒิ
  • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมอนามัย ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์