สภากาชาดไทย รับสมัครเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สังกัดสํานักงานอาสากาชาด 1 อัตรา


สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สังกัดสํานักงานอาสากาชาด 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานอาสากาชาด
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ สารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรนิเทศ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   • อายุไม่เกิน 35 ปี
   • มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ และงานสารบรรณ
   • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Internet, Social Media และการทํา Presentation นำเสนอผลงานต่างๆเพื่อสนับสนุนการทำงานได้ดี
   • มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว
   • มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ อ่าน เขียน สื่อสารได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
   • มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา สรุปเหตุผล
   • มีบุคลิกภาพดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
   • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
   • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์สภากาชาดไทย

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 10-24 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์