สำนักงานทางหลวงที่ 14 รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 14 อัตรา


สำนักงานทางหลวงที่ 14 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 14 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 29 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานโยธา
  • จำนวน – 12 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่
   • แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา – 2 อัตรา
   • แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 – 1 อัตรา
   • แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 – 2 อัตรา
   • แขวงทางหลวงจันทบุรี – 1 อัตรา
   • แขวงทางหลวงตราด – 3 อัตรา
   • แขวงทางหลวงระยอง – 3 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. หรือปวท. หรือปวส. หรืออนุปริญญา ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม
   • เคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • พนักงานธุรการ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่
   • แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 – 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. หรือปวท. หรือปวส. หรืออนุปริญญา ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่
  • สำนักงานทางหลวงที่ 14 – 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. หรือปวท. หรือปวส. หรืออนุปริญญา ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างสื่อสารทางวิทยุ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างโทรคมนาคม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • เคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

ช่องทางรับข่าวสาร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 14 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เว็บไซต์