โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ 10 ตำแหน่ง 19 อัตรา


โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ 10 ตำแหน่ง จำนวน 19 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ-กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

 • นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 19,500 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์/วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
 • นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 19,500 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขากายภาพบำบัด/กิจกรรมบำบัด
  • ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด
 • นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 19,500 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาจิตวิทยาคลินิก/จิตวิทยา
  • ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก
 • พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา
  • เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

ตำแหน่งที่เปิดรับ-กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 • นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา
  • เงินเดือน : 18,000 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี ทุกสาขา
 • นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา
  • เงินเดือน : 18,000 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี ทุกสาขา
 • นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 18,000 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี ทุกสาขา
 • นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 18,000 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาบัญชี/บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์
 • นักวิชาการสาธารณสุข 5 อัตรา
  • เงินเดือน : 18,000 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาจิตวิทยา,สาธารณสุขศาสตร์,พยาบาลศาสตร์,แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์,เทคนิคการแพทย์,
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์/การแพทย์/ชีวภาพ/กายภาพ,เภสัชศาสตร์,พฤติกรรมศาสตร์,การแพทย์แผนไทย,เทคโนโลยีชีวภาพ/สิ่งแวดล้อม,วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ,คณิตศาสตร์และสถิติ,สุขศึกษา,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล,เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา
  • เงินเดือน : 11,510 บาท
  • วุฒิ : ม.ต้น-ม.ปลาย ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 3 – 14 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์