สำนักงานคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา


สำนักงานคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  • จำนวน – 6 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 17,500-19,250บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
   • ผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ในระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.
 • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 17,500-19,250บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ ภาษา วรรณคดี
   • ผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ในระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.
 • นิติกรปฏิบัติการ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 15,000-16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานิติศาสตร์
  • ผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.
 • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 15000-16500บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  • ผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 3-24 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์