สำนักงานสาธารณสุขฉะเชิงเทรา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, พัสดุ, คอมพิวเตอร์ 3 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, พัสดุ, คอมพิวเตอร์ 3 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการพัสดุ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพนมสารคาม
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการไฟฟ้า โยธา ก่อสร้าง
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 19,500 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลพนมสารคาม
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์
 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน – 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่
   • กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพรงอากาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
   • กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโพธิ์
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จิตวิทยา จิตวิทยาคลินิก พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยชุมชน อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 20-26 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์