สำนักงานสาธารณสุขพิจิตร รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 8 ตำแหน่ง 21 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขพิจิตร รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 8 ตำแหน่ง 21 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร)
 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุข
 • แพทย์แผนไทย
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • พยาบาลวิชาชีพ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • นายช่างเทคนิค
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในทุกสาขาวิชา
 • พนักงานบริการ
  • จำนวน : 5 อัตรา
   • โรงพยาบาลทับคล้อ : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลบึงนาราง : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน : 2 อัตรา
   • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเนินปอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามง่าม : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  • จำนวน : 10 อัตรา
   • โรงพยาบาลวชิรบารมี : 2 อัตรา
   • โรงพยาบาลโพทะเล : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลบางมูลนาก : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพะราชตะพานหิน : 2 อัตรา
   • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเจริญ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดงเจริญ : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลโรงช้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลฆะมัง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลคลองคเชนทร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 8,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในทุกสาขาวิชา
 • กระบวนการคัดเลือก

  • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

  วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ สถานที่ประกาศรับสมัคร

  ช่องทางรับข่าวสาร

  กำหนดการรับสมัคร

  • 24 – 28 สิงหาคม 2563

  เอกสารเพิ่มเติม

  เว็บไซต์