กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 ตำแหน่ง 64 อัตรา


กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 ตำแหน่ง 64 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 22 – 26 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  • จำนวน : 15 อัตรา
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย
   • สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตจังหวัดปทุมธานี
   • สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุงจังหวัดชลบุรี
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ปวช. ในสาขาวิชาการเงิน การบัญชี การตลาด การธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือการเงินและบัญชี
 • พนักงานบริการ
  • จำนวน : 10 อัตรา
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
  • อัตราค่าตอบแทน : 10,430 – 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในทุกสาขาวิชา
 • พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
  • จำนวน : 6 อัตรา
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • นักสังคมสงเคราะห์
  • จำนวน : 7 อัตรา
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
   • สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส
   • สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองจังหวัดระยอง
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • นักจิตวิทยา
  • จำนวน : 4 อัตรา
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาจิตวิทยา
 • นักพัฒนาสังคม
  • จำนวน : 3 อัตรา
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในทุกสาขาวิชา
 • พี่เลี้ยง
  • จำนวน : 8 อัตรา
   • สถานสงเคราะห์สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส
   • สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ
   • สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี
   • สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง
   • ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ
   • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี
  • อัตราค่าตอบแทน : 10,430 – 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวส. ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราชจังหวัดปทุมธานี
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา :ปวส. ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
  • จำนวน : 6 อัตรา
   • สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย
   • สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพรจังหวัดปทุมธานี
   • สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์จังหวัดเชียงใหม่
   • สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
   • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
  • อัตราต่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือการบัญชี
 • ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพรจังหวัดปทุมธานี
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัญชี หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองจังหวัดระยอง
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในทุกสาขาวิชา
 • นักพัฒนาการเด็ก
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา พัฒนาชุมชน รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัครแต่ละตำแหน่ง ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์