สำนักงาน กสทช. รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งประเภทปฏิบัติการ 4 ตำแหน่ง 20 อัตรา


สำนักงาน กสทช. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างตำแหน่งประเภทปฏิบัติการ 4 ตำแหน่ง 20 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 24 กุมภาพันธ์ – 24 เมษายน 2563
 • 24 กุมภาพันธ์ – 26 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ : พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (ก3) และพนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ก2)

 • ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ทางคมนาคม ทางไฟฟ้าสื่อสาร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ด้านกฎหมาย
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : นิติศาสตร์
 • ด้านเศรษฐศาสตร์
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : เศรษฐศาสตร์
 • ด้านบัญชี
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ทางการบัญชี

ค่าตอบแทน

 • พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (ก3)
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี : 20,000 บาท + ค่าตอบแทนช่วยเหลือค่าครองชีพ 2,500 บาท
 • พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ก2)
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ด้านกฎหมาย + สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต: 23,600 บาท + ค่าตอบแทนช่วยเหลือค่าครองชีพ 2,500 บาท แต่รวมแล้วไม่เกิน 25,000 บาท
 • พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ก2)
  • วุฒิการศึกษา ป.โท : 28,000 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในด้านใดด้านหนึ่งตามข้อกำหนด
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่กำหนด
 • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์โดยมีหนังสือรับรองอย่างน้อย 3 โปรแกรม ได้แก่ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กสทช.อาคารอำนวยการ ชั้น 5 กรุงเทพมหานคร

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์