องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากองกฎหมาย ระดับ 7


องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากองกฎหมาย ระดับ 7

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • หัวหน้ากองกฎหมายระดับ 7
  • ปฏิบัติการที่ : สำนักผู้อำนวยการ
  • วุฒิการศึกษา : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขานิติศาสตร์
   • มีประสบการณ์โดยตรงต่อเนื่องในงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 8 ปี
   • มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานขององค์กร และสามารถจัดทำแผนงานที่สอดคล้องกับนโยบาย มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา สามารถวางแผนการบริหาร และมีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
   • มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงหาก
   • มีใบอนุญาตเป็นทนายความ หรือประกาศนียบัตรของสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • อัตราเงินเดือน : ขั้นต้น 24,000 บาท หากมีประสบการณ์โดยตรงในงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเพิ่มประสบการณ์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การจัดการน้ำเสีย กรุงเทพฯ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 28 สิงหาคม – 18 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์