ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง จนท.ทั่วไป/ตรวจสอบภายใน/สถาปนิก/นิติกร/วิเทศ 5 อัตรา


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริหารทั่วไป
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,750 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
   • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่กำหนด
 • นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,750 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานตรวจสอบภายใน งานสายตรวจสอบ
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือบัญชี และศึกษาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
   • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่กำหนด
 • สถาปนิกปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,750บาท + เงินค่าวิชาชีพ 3,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : กองนโยบายและแผน งานออกแบบก่อสร้าง
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่กำหนด
 • นิติกรปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,750 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : กองบริหารงานบุคคล งานวินัยและนิติกร
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
   • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่กำหนด
 • นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 21,880 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ทางด้านภาษาอังกฤษ
   • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่กำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 24 – 31 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์