สำนักงานสาธารณสุขระยอง รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวง 19 ตำแหน่ง 47 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขระยอง รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวง 19 ตำแหน่ง 47 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์
 • นักรังสีการแพทย์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ รังสีเทคนิค ฟิสิกส์การแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • พยาบาลวิชาชีพ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • แพทย์แผนไทย
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือแผนไทยประยุกต์
 • นักโภชนาการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์
 • นักวิชาการพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 13,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เห็นว่าเหมาะสม
 • เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 12,240 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาทันตสาธารณสุข
 • เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 12,240 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวท. หรือปวส. ในสาขาวิชาที่เห็นว่าเหมาะสม
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  • จำนวน : 13 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาที่เห็นว่าเหมาะสม
 • พนักงานเปล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
  • จำนวน : 6 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานบริการ
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานเกษตรพื้นฐาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาที่เห็นว่าเหมาะสม
 • พนักงานซักฟอก
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • พนักงานขับรถยนต์
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวท. ปวส. ในสาขาวิชาที่เห็นว่าเหมาะสม
 • ผู้ช่วยช่างทั่วไป
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานประกอบอาหาร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 31 สิงหาคม – 8 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์