ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา ครั้งที่ 3/2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • อาจารย์ ทางด้านการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การประกอบการ การบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยจะต้องมีพื้นฐานทางด้านบัญชี/การเงินเป็นอันดับแรก และมีพื้นฐานทางด้านบริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ เป็นลำดับรอง และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
   • มีวิทยานิพนธ์ หรือประสบการณ์ปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่มอบหมายให้สอนหรือทำวิจัย
   • สามารถสอนวิชาทางด้านธุรกิจเบื้องต้นได้
   • มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ
 • ทดสอบการสอน
 • นำเสนอผลงานทางวิชาการ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทาง Email หรือสมัครทางไปรษณีย์

กำหนดการรับสมัคร

 • 21 กันยายน – 23 พฤศจิกายน 2563

เว็บไซต์