สภากาชาดไทย รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง สังกัด ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 9 อัตรา


สภากาชาดไทย รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง สังกัด ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 9 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาการจัดการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เพศชาย,หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา ชีวเคมี หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 18 – 30 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์