สำนักงานสาธารณสุขนครปฐม รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 22 ตำแหน่ง 83 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เปิดรับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 22 ตำแหน่ง จำนวน 83 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 – 24 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ : วิชาชีพเฉพาะ

 • แพทย์แผนไทย 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ป.ตรี /โท สาขา แพทย์แผนไทย
   • มีใบอนุญาตประกอบโรคสาขาการแพทย์แผนไทย
 • นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ป.ตรี /โท สาขาเทคนิคการแพทย์
   • มีใบอนุญาตประกอบโรคสาขาการเทคนิคการแพทย์
 • นักกายภาพบำบัด 3 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ป.ตรี /โท สาขากายภาพบำบัด
   • มีใบอนุญาตประกอบโรคสาขาการกายภาพบำบัด
 • พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ป.ตรี /โท สาขาพยาบาลศาสตร์
   • มีใบอนุญาตประกอบโรคสาขาการพยาบาล หรือกายภาพบำบัด
 • นักโภชนาการ 3 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ป.ตรี /โท สาขาเภสัชศาสตร์ ,เกษตรศาสตร์ ,คหกรรมศาสตร์ ,สาธารณสุขศาสตร์ ,สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
 • นักจิตวิทยา 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ป.ตรี /โท สาขาจิตวิทยา
 • นักวิชาการสาธารณสุข 9 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ป.ตรี /โท สาขาจิตวิทยา ,พยาบาลศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ชีวภาพ/กายภาพ/แพทย์ ,แพทย์ศาสตร์ ,ทันตแพทยศาสตร์ ,เทคนิคการแพทย์ ,วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ,เภสัชศาสตร์ ,เกษตรศาสตร์ ,คหกรรมศาสตร์ ,สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ,แพทย์แผนไทย ,เทคโนโลยีชีวภาพ/สิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งที่เปิดรับ : เทคนิค

 • เจ้าพนักงานสาธารณสุข 19 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช./ปวส. สาขาสาธารณสุข ,พยาบาล ,โภชนาการ ,แพทย์แผนไทย ,เวชกิจฉุกเฉิน
 • เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช./ปวส. สาขาทันตกรรม ,ทันตสาธารณสุข
 • เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช./ปวส./ปวท. ทุกสาขา
 • เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช./ปวส./ปวท. ทุกสาขา
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช./ปวส./ปวท. ทุกสาขา

ตำแหน่งที่เปิดรับ : บริการ

 • ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี
 • พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ม.ต้น ทุกสาขา
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 13 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี
 • พนักงานช่วยการพยาบาล 6 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ไม่กำหนดวุฒิ
 • พนักงานซักฟอก 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ไม่กำหนดวุฒิ
 • พนักงานบริการ 9 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ม.ต้น /ม.ปลาย /ปวช. ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • พนักงานประจำตึก 3 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ไม่กำหนดวุฒิ
 • พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ไม่กำหนดวุฒิ
 • พนักงานพิมพ์ 4 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ม.ต้น /ม.ปลาย /ปวช. ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
 • พนักงานห้องผ่าตัด 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ม.ต้น /ม.ปลาย /ปวช. ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

อัตราเงินเดือน

 • 7,590 – 15,960 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ติดตามรายละเอียดได้ในเอกสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครดตนเองที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์