โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 8 ตำแหน่ง 15 อัตรา


โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 ตำแหน่ง 15 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • แพทย์แผนไทย
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • นักจัดการงานทั่วไป
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
 • นักทรัพยากรบุคคล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 13,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและงานที่ปฏิบัติ
 • นายช่างเทคนิค
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 8,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • เจ้าพนักงานห้องสมุด
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 8,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ของนายชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • เจ้าพนักงานพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบปฏิบัติ และ/หรือ สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี

กำหนดการรับสมัคร

 • 12 – 30 ตุลาคม 2563

เว็บไซต์