สำนักงานสาธารณสุขนนทบุรี รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวง 10 ตำแหน่ง สังกัด โรงพยาบาลปากเกร็ด 18 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขนนทบุรี รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวง 10 ตำแหน่ง สังกัด โรงพยาบาลปากเกร็ด 18 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายแพทย์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 20,310 – 24,740 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์
 • นักกายภาพบำบัด
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชากายภาพบำบัด
 • แพทย์แผนไทย
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาแพทย์แผนไทย หรือแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • นักเทคนิคการแพทย์
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
 • นักจิตวิทยา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาจิตวิทยา หรือจิตวิทยาคลินิก
 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาจิตวิทยา จิตวิทยาคลินิก วิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เทนนิคการแพทย์ คหกรรมศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์
 • นักโภชนาการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ หรือสาธารณสุขศาสตร์
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 – 8,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • พนักงานประจำห้องยา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 – 8,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ โรงพยาบาลปากเกร็ด ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 9 – 16 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์