รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 10 ตำแหน่ง หลายสังกัด 68 อัตรา


รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 10 ตำแหน่ง หลายสังกัด 68 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานธุรการ 3
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สังกัด ศูนย์สุขภาพ
  • ค่าตอบแทน : 11,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจสถานพยาบาล พณิชยการ หรือการบัญชี
 • พนักงานบริการ 2
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สังกัด กลุ่มงานรังสีวิทยา
  • ค่าตอบแทน : 9,400 บาท และค่าครองชีพ 600 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด พณิชยการ เลขานุการ ธุรกิจสถานพยาบาล หรืออุตสาหกรรม
 • พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร 1
  • จำนวน : 3 อัตรา
   • สังกัด กลุ่มงานเภสัชกรรม
  • ค่าตอบแทน : 8,690 บาท และค่าครองชีพ 1,310 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานธุรการ 1
  • จำนวน : 2 อัตรา
   • สังกัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
   • สังกัด แผนกธุรการ กอ.รพ.ฯ
  • ค่าตอบแทน : 8,690 บาท และค่าครองชีพ 1,310 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานบริการ 1
  • จำนวน : 27 อัตรา
   • สังกัด ศูนย์สุขภาพ
   • สังกัด สน.ธุรการ กลุ่มงานพยาธิวิทยา
   • สังกัด แผนกผู่ป่วยนอก กลุ่มงานพยาธิวิทยา
   • สังกัด ห้องสวนหัวใจ
    • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เพศหญิง
   • สังกัด ห้องผ่าตัดจักษุกรรม
   • สังกัด หอผู้ป่วยวิกฤติหัวใจ
   • สังกัด ห้องตรวจโรคฉุกเฉิน
   • สังกัด หน่วยเวรเปล กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
   • สังกัด หอผู้ป่วยวิกฤติอายุรเวชกรรม
   • สังกัด หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด
   • สังกัด หอผู้ป่วยวิกฤติศัลยกรรม
   • สังกัด ห้องตรวจโรคศัลยกรรมกระดูก
   • สังกัด ห้องตรวจโรคนรีเวชกรรม
   • สังกัด ห้องตรวจโรคสูติกรรม
   • สังกัด ห้องตรวจโรคศัลยกรรมชาย
   • สังกัด ห้องตรวจพิเศษศัลยกรรม
   • สังกัด ห้องตรวจโรคโสต ศอ นาสิกรรม
   • สังกัด หอผู้ป่วยสูตินารีเวชกรรม
   • สังกัด ห้องวิสัญญี
   • สังกัด ห้องไตเทียม
   • สังกัด หมวดโยธาสนาม : 4 อัตรา
    • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เพศชาย
   • สังกัด กลุ่มงานจ่ายกลางยุทธอาภรณ์
   • สังกัด หอพักแพทย์ พยาบาล
    • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เพศหญิง
   • สังกัด กลุ่มงานจ่ายกลางเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
  • ค่าตอบแทน : 8,690 บาท และค่าครองชีพ 1,310 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานรักษาความปลอดภัย 1
  • จำนวน : 8 อัตรา
   • สังกัด หน่วยงานรักษาความปลอดภัย
  • ค่าตอบแทน : 8,690 บาท และค่าครองชีพ 1,310 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เพศชาย
 • พนักงานช่างก่อสร้าง 1
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สังกัด หมวดซ่อมบำรุง
  • ค่าตอบแทน : 8,690 บาท และค่าครองชีพ 1,310 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เพศชาย
 • พนักงานช่างไฟฟ้า 1
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สังกัด หมวดซ่อมบำรุง
  • ค่าตอบแทน : 8,690 บาท และค่าครองชีพ 1,310 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เพศชาย
 • พนักงานช่างประปา 1
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สังกัด หมวดซ่อมบำรุง
  • ค่าตอบแทน : 8,690 บาท และค่าครองชีพ 1,310 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เพศชาย
 • พนักงานช่วยการพยาบาล 1
  • จำนวน : 23 อัตรา
   • สังกัด ฝ่ายการพยาบาล
  • ค่าตอบแทน : 8,690 บาท และค่าครองชีพ 1,310 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ผ่านการอบรมหลักสูตร พนง. ผู้ช่วยการพยาบาลผู้ป่วย

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 12 – 14 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์