สำนักงานสาธารณสุขเพชรบูรณ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : โรงพยาบาลหล่มสัก
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน
 • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เกษตรศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีชีวภาพ คณิตศาสตร์และสถิติ ศึกษาศาสตร์ทางชีวภาพ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล
 • เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า
  • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรชั้นสูงทันตสาธารณสุข
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเทพ
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารเพชบุระ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

กำหนดการรับสมัคร

 • 16-22 ตุลาคม 2563

เว็บไซต์