การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครเป็นพนักงาน 6 ตำแหน่ง สังกัด กระทรวงมหาดไทย 20 อัตรา


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครเป็นพนักงาน 6 ตำแหน่ง สังกัด กระทรวงมหาดไทย 20 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักระบบงานคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 12 อัตรา
   • กองกลยุทธ์ดิจิทัล : 4 อัตรา
   • กองบริหารจัดการข้อมูล : 2 อัตรา
   • กองออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล : 6 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิศวกร คอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 2 อัตรา
   • กองบริหารจัดการข้อมูล
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ
  • จำนวน : 2 อัตรา
   • กองวางแผนและบริหารงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • จำนวน : 2 อัตรา
   • กองวางแผนและบริหารงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือการจัดการ
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • กองวางแผนและบริหารงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือการจัดการ
 • นักบริหารงานทั่วไป
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • กองวางแผนและบริหารงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 14 – 18 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์