กรมทหารพรานที่ 14 รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย/หญิง และทหารกองหนุน สอบบรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน


กรมทหารพรานที่ 14 รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย/หญิง และทหารกองหนุน สอบบรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • อาสาสมัครทหารพราน

กระบวนการคัดเลือก

  • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  • สอบสัมภาษณ์,บุคลิกลักษณะ , ปฏิภาณไหวพริบ และความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติ

  • บุคคลพลเรือน ชาย/หญิง อายุ 18 ถึง 30 ปี
  • บุคคลพลเรือนชาย มีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรขึ้นไป น้ำหนักไม่น้อยกว่า 55 กิโลกรัม
  • บุคคลพลเรือนหญิง มีความสูงตั้งแต่ 155 เซนติเมตรขึ้นไป น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
  • ทหารกองหนุน อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • ยื่นใบสมัครได้ที่ กรมทหารพรานที่ 14 ตำบลวังด้ง อำเภอเมือ งจังหวัดกาญจนบุรี

กำหนดการรับสมัคร

  • 1 – 10 กันยายน 2563

เว็บไซต์