กรมปศุสัตว์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ สังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 2 ตำแหน่ง


กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 2 ตำแหน่ง

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักจัดการงานทั่วไป
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
   • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมระบบสำนักงานอัตโนมัติ
   • สามารถใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และหรือใช้งานอินเทอร์เน็ต
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • ทดสอบตัวอย่างงาน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ

กำหนดการรับสมัคร

 • 26 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2563

เว็บไซต์