โรงพยาบาลสมุทรปราการ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 16 ตำแหน่ง 54 อัตรา


โรงพยาบาลสมุทรปราการ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 16 ตำแหน่ง 54 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 13,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 12,240 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชารังสีวิทยา รังสีการแพทย์ หรือรังสีเทคนิค
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาบัญชี
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • นายช่างโยธา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ ก่อสร้าง หรือสถาปัตยกรรม
 • นายช่างไฟฟ้า
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • นายข่างเทคนิค
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 8,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • ช่างต่อท่อ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 8,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาก่อสร้าง โยธา โลหะ ช่างเชื่อม หรือช่างกลโรงงาน
 • ผู้ช่วยพยาบาล
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 8,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  • จำนวน : 21 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานประจำห้องยา
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานเปล
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานประจำตึก
  • จำนวน : 7 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานประกอบอาหาร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์