กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ 19 ตำแหน่ง 32 อัตรา


กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ 19 ตำแหน่ง 32 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 14 – 20 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
  • อัตราเงินเดือน
   • หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี : 15,800 – 17,380 บาท
   • หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี : 17,500 – 19,250 บาท
 • พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  • โรงพยาบาลราชวิถี
   • จำนวน : 9 อัตรา
  • สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
   • จำนวน : 3 อัตรา
  • สถาบันโรคทรวงอก
   • จำนวน : 1 อัตรา
  • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
   • จำนวน : 1 อัตรา
  • โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
   • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  • โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
   • จำนวน : 2 อัตรา
  • โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
   • จำนวน : 1 อัตรา
  • โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
   • จำนวน : 1 อัตรา
  • โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
   • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
 • นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
  • โรงพยาบาลเลิดสิน
   • จำนวน : 1 อัตรา
  • สถาบันประสาทวิทยา
   • จำนวน : 1 อัตรา
  • สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
   • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือรังสีเทคนิค
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
 • นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
  • โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
   • จำนวน : 1 อัตรา
  • สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
   • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
 • นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชากายภาพบำบัดหรือกิจกรรมบำบัด
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
 • นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
 • นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติขงการสื่อความหมาย
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
 • เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสงฆ์)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา
   • ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม
    • อัตราเงินเดือน : 10,840 – 11,930 บาท
   • ปวส. ในสาขาวิชาทันตสาธารณสุข
    • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ได้ที่เว็บไซต์กรมการแพทย์ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์