กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง 52 อัตรา


กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันเข้าบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง 52 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 2 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ด้านปฏิบัติการพิเศษ)
 • เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ด้านกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ)
 • เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ด้านคดีการเงิน การธนาคาร และการฟอกเงิน)
 • เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ด้านคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
 • เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ด้านปฏิบัติการพิเศษ)

 • จำนวน : 17 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
  • ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
  • มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่สำเร็จการศึกษา

เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ด้านกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ)

 • จำนวน : 5 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาทางภาษาอังกฤษ
  • ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
  • มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่สำเร็จการศึกษา

เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ด้านคดีการเงิน การธนาคาร และการฟอกเงิน)

 • จำนวน : 5 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาทางการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์
  • ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
  • มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่สำเร็จการศึกษา

เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ด้านคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ)

 • จำนวน : 5 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์
  • ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
  • มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่สำเร็จการศึกษา

เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ

 • จำนวน : 20 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
  • ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
  • มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่สำเร็จการศึกษา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำหน่ง
  • คะแนนไม่น้อยกว่า 60%
 • สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • คะแนนไม่น้อยกว่า 60%

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์รับสมัคร ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์