สำนักงานสาธารณสุขนครราชสีมา รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 10 – 16 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักรังสีการแพทย์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 19,500 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : โรงพยาบาลแก้งสนามนาง
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือฟิสิกส์การแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางชีวภาพ
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน 2 : อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ :
   • โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง
   • และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์
 • นักวิชาการพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี เศรษฐศาสตร์
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์