กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 4 อัตรา


กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 4 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 6 – 12 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายแพทย์ปฏิบัติการ / ระดับวุฒิบัตรด้านจิตเวช
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 21,000-23,100 / 21,610-23,780 บาท ขึ้นกับวุฒิที่สมัคร
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือเทียบเท่า
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
   • และ ได้รับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา
  • ปฏิบัติงานที่ : กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
 • นายแพทย์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่
   • โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ
   • โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี
   • โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา
   • โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จังหวัดสระแก้ว
  • อัตราเงินเดือน : 18,020-19,830 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือเทียบเท่า
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์