สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 มีนาคม – 10 เมษายน 2563
 • 20 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์
   • ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. สำนักงาน กพ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี การเงิน หรือบริหารธุรกิจ
   • ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงานกพ. ระดับปวส. ขึ้นไป

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลั งตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์